Door grote vraag is het extra belangrijk om tijdig te reserveren en teleurstelling te voorkomen!

Algemene voorwaarden

Download in PDF-formaat

Dit zijn de algemene voorwaarden van Budgetcam Cameraverhuur B.V. in Amsterdam, kvk-nummer 52867005 (“Budgetcam”). Budgetcam gebruikt ook de handelsnamen Budgetcam, Budget Cameraverhuur en Budgetcam Rental. Budgetcam verhuurt apparatuur voor film- en televisieproducties en verricht voor zakelijke klanten ook diensten (met name installatiewerkzaamheden en consultancydiensten).

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Budgetcam en alle aanbiedingen, offertes, leveringen en dienstverlening van Budgetcam.

1.2 De klant, huurder en/of wederpartij van Budgetcam wordt in deze voorwaarden als “Klant” aangeduid. Overeenkomsten met zakelijke Klanten (alle klanten die geen consument zijn) worden hier ook aangeduid als “B2B overeenkomsten”.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Budgetcam en de Klant.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar en/of onverbindend blijken, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. De betreffende bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

1.5 De algemene voorwaarden van de Klant of zijn bracheorganisatie zijn niet van toepassing. Budgetcam wijst de toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.6 Bij discussie daarover, prevaleert de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden boven de tekst van eventuele vertalingen van deze voorwaarden.

1.7 Budgetcam kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Een wijziging en/of aanvulling van de algemene voorwaarden is bindend voor de Klant, maar niet eerder dan twee weken nadat de Klant schriftelijk van de wijziging of aanvulling op de hoogte is gesteld.

Artikel 2 Aanbiedingen, acceptatie orders en overeenkomsten

2.1 Offertes en aanbiedingen van Budgetcam zijn 14 dagen geldig en zijn – ook als dit niet expliciet is aangegeven - altijd onder voorbehoud van acceptatie van Budgetcam van orders of reserveringen van de Klant of potentiële Klant. Tenzij anders overeengekomen, verplicht een offerte voor een bepaalde periode verhuur of hoeveelheid dienstverlening Budgetcam niet tot levering van een gedeelte van de aangegeven periode of hoeveelheid tegen een evenredig deel van de opgegeven of bevestigde prijs.

2.2 Budgetcam is niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in haar aanbiedingen, offertes of andere uitingen. De Klant is ermee bekend dat gegevens op de website of in offertes een algemene voorstelling van Apparatuur geven en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

2.3 Budgetcam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor orders, opdrachten en reserveringen te weigeren. Er ontstaat pas een overeenkomst tussen de Klant en Budgetcam als Budgetcam een reservering, order of opdracht na ontvangst van alle benodigde gegevens van de Klant, schriftelijk aan de Klant bevestigt.

2.4 Als een overeenkomst mondeling tot stand komt (hetgeen in de regel alleen gebeurt bij verhuur van Apparatuur met een geringe waarde die op korte termijn plaats vindt), gelden de tarieven die op het moment van het aangaan van de overeenkomst op de website van Budgetcam staan. Als Budgetcam een mondelinge opdracht schriftelijk bevestigt, geldt de bevestiging als een juiste weergave van de mondelinge overeenkomst tenzij de Klant daar ommegaand bezwaar tegen maakt.

2.5 Eventuele wijzigingen van reeds gesloten overeenkomsten binden Budgetcam alleen als zij daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

2.6 De Klant is niet bevoegd zijn rechten uit een overeenkomst met Budgetcam aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Budgetcam.

Artikel 3 Verhuur van Apparatuur

3.1 Alle verhuurde of aan de Klant ter beschikking gestelde apparatuur en/of andere Apparatuur, waaronder accessoires, licenties en geheugenkaarten van Budgetcam (hierna gezamenlijk aangeduid als “Apparatuur”) blijft eigendom van Budgetcam. De Klant dient zorgvuldig met de Apparatuur van Budgetcam om te gaan en heeft slechts het recht persoonlijk van de Apparatuur gebruik te maken volgens de daarvoor geldende technische voorschriften, op de daarvoor opgegeven locaties conform overeenkomst en/of de instructies van Budgetcam en gebruiksvoorschriften van de fabrikanten van de Apparatuur. De Klant zal de Apparatuur van Budgetcam niet aanpassen en de labels of logo’s daarop niet verwijderen.

3.2 De Klant mag geen onderdelen van Apparatuur wijzigen of repareren of andere dan door Budgetcam voorgeschreven software gebruiken.

3.3 Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur is uitdrukkelijk niet toegestaan.

3.4 De Klant neemt redelijke maatregelen ter voorkoming van diefstal, vermissing, beschadiging of misverstanden over de eigendom van de Apparatuur van Budgetcam.

3.5 Budgetcam verhuurt haar Apparatuur per periode van 24 uur of per draaidag. Bij een huurperiode van 24 uur zorgt de Klant dat de Apparatuur binnen 24 uur na afhalen later weer terug wordt gebracht op een van onze locaties. Bij huur per draaidag kan de Klant de Apparatuur op de dag voor je draaidag vanaf 16:00 uur bij Budgetcam ophalen en op de dag na je draaidag voor 11:00 weer inleveren.

3.6 Verlenging van de huurperiode is alleen met akkoord van Budgetcam mogelijk. De op de website aangegeven prijs voor iedere extra huurdag is van toepassing op verlengde huurperiodes.

3.7 Bij te laat retourneren wordt, naast een vergoeding voor de extra huurdag of huurdagen het op de website aangegeven boetebedrag met de borgsom verrekend. In het geval dat Budgetcam koerierskosten moet maken omdat de Klant Apparatuur te laat retour brengt, zijn deze voor rekening van de Klant. Bij het uitblijven van de retour is de Klant (naast vergoeding van de extra huurdagen en het boetebedrag) gehouden Budgetcam schadeloos te stellen door de nieuwprijs van vervangende Apparatuur te vergoeden.

3.8 Budgetcam is niet gehouden Apparatuur ter beschikking te stellen voor de Klant de overeengekomen borg en vergoeding voor de huurperiode heeft betaald en Budgetcam heeft voorzien van aanvullende gegevens indien Budgetcam daarom verzoekt. Budgetcam mag alle eventuele vorderingen die zij heeft op de Klant verrekenen met de borg. Als de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en de Apparatuur in goede orde heeft geretourneerd, streeft Budgetcam ernaar de borg binnen 4 werkdagen terug te storten.

3.9 Budgetcam mag ook tijdens de verhuurperiode op ieder door haar gewenst tijdstip haar Apparatuur inspecteren. De Klant zal hieraan meewerken.

3.10 Budgetcam is bij gerede twijfel over juist gebruik van haar Apparatuur te allen tijde gerechtigd, tussentijds de door haar geleverde, ter beschikking gestelde en/of verhuurde Apparatuur terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. De Klant wordt geacht Budgetcam daartoe de bevoegdheid te hebben verleend tot het betreden van de gebouwen en terreinen.

Artikel 4 Dienstverlening (alleen B2B)

4.1 Als Budgetcam diensten (waaronder eventuele consultancy- of installatiewerkzaamheden) in opdracht van een Klant verricht, staat het haar vrij de betreffende werkzaamheden dan wel door eigen personeel (al dan niet van gelieerde ondernemingen) te laten verrichten dan wel de betreffende opdracht uit te besteden aan een derde. Artikel 7: 404 BW is niet van toepassing. Budgetcam bepaalt welke medewerker of derde welke werkzaamheden verricht.

4.2 Ingeval van het verrichten van diensten door Budgetcam dient de Klant voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht dan wel op het eerste verzoek van Budgetcam een uitvoerige schriftelijke specificatie van de te verrichten werkzaamheden te verstrekken en Budgetcam volledig te informeren over alles wat in redelijkheid van belang kan zijn voor de uitvoering van haar diensten. Budgetcam is niet gehouden werkzaamheden te verrichten bij gebreke van dergelijke informatie en mag haar werkzaamheden naar haar keuze annuleren of opschorten als Budgetcam gerede twijfel heeft over de veiligheid van medewerkers, Apparatuur of de wettigheid van de activiteiten van de Klant.

4.3 De Klant staat ervoor in dat er water en elektriciteit kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Klant zal afsluitbare ruimten voor opslag van o.a. hulpmiddelen, kosteloos ter beschikking stellen. In overleg met Budgetcam zal de Klant ten behoeve van de medewerkers van Budgetcam voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een pauzeruimte en dergelijke. De Klant conformeert zich daarbij aan de Arbowet. De Klant zal Budgetcam de mogelijkheid bieden afval in de door Klant beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.

4.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Klant zijn in artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Klant en is Budgetcam bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

4.5 Budgetcam is, ook als er een B2B overeenkomst tot bepaalde dienstverlening tot stand is gekomen, niet gehouden opdrachten van de Klant uit te voeren of instructies van de Klant op te volgen als die in strijd zijn met voorschriften van fabrikanten of de garantie op Apparatuur in gevaar kunnen brengen.

4.6 Voor eventuele aanvullende diensten (zoals het bewaren van materiaal van de Klant) brengt Budgetcam een aanvullende vergoeding in rekening.

4.7 Budgetcam behoudt zich het recht voor, medewerkers van haar onderneming(en) zonder verdere kosten voor de opdrachtgever als trainee bij het verrichten van diensten aanwezig te laten zijn.

4.8 De Klant zal medewerkers van Budgetcam niet trachten over te halen hun overeenkomst met Budgetcam te beëindigen om bij de Klant in dienst te treden of een overeenkomst van opdracht met de Klant aan te gaan. Mocht een medewerker van Budgetcam binnen 3 maanden na afloop van zijn werkzaamheden voor de Klant bij de Klant in dienst treden of een overeenkomst van opdracht met de Klant aangaan, dan zal de Klant Budgetcam een vergoeding ter hoogte van twee maal het laatst verdiende bruto-maandsalaris van de betreffende medewerker bij Budgetcam excl. BTW, dan wel, als het gaat om een overeenkomst van opdracht, EUR 7.500,-- excl. BTW voldoen.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 In het algemeen geldt bij verhuur van Apparatuur de prijs per dag of per deel van een dag en gelden de tarieven die op het moment van het aangaan van de overeenkomst op de website van Budgetcam staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dienstverlening geldt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de overeengekomen prijs per uur en kan Budgetcam de Klant vragen dagelijks urenstaten te tekenen.

5.2 Budgetcam behoudt zich het recht voor bij B2B overeenkomsten onvoorziene prijsstijgingen van kostprijsbepalende, externe factoren door te berekenen op basis van nacalculatie. De Klant is hiervan op de hoogte en stemt daarmee reeds in, bij het verstrekken van de opdracht. Budgetcam zal op verzoek van de Klant voor een specificatie zorgdragen en zal de Klant steeds zodra er sprake is van een onvoorziene prijsstijging de Klant onverwijld informeren. Mocht Budgetcam met onvoorziene prijsstijgingen worden geconfronteerd die haar noodzaken een prijs in een overeenkomst met een consument aan te passen, dan zal zij dit met de consument opnemen en kan de consument naar keuze of (i) de aangepaste prijs accepteren of (ii) afzien van de betreffende overeenkomst.

5.3 Alle door Budgetcam opgegeven prijzen zijn, waar het gaat om B2B overeenkomsten, exclusief omzetbelasting en andere belastingen waar ook ter wereld, verzend- en transportkosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging, reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) Budgetcam alsmede van door Budgetcam ingeschakelde derden, kosten huur apparatuur van derden, exclusief meerwerk ten gevolge van de door de Klant verlangde wijzigingen/afwijkingen. Een en ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.4 Bij overschrijding van een offerte- of aanbiedingsprijs ten gevolge van meerwerk, behoudt Budgetcam zich het recht voor om op grond van een door Budgetcam te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen. Voor eventueel meerwerk geldt dat, als geen specifieke afspraken zijn gemaakt, Budgetcam meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief in rekening kan brengen.

5.5 De Klant zal eventuele kosten, ontstaan door toedoen van de Klant, waardoor de uitvoering of voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gestagneerd, aan Budgetcam vergoeden.

5.6 De huurprijs voor Apparatuur dient tenzij anders overeengekomen, samen met de borgsom, bij het of voorafgaand aan het ophalen te worden voldaan. De betalingstermijn voor facturen voor overige diensten is 14 dagen. Eventuele onvoorziene extra huurdagen worden dienen op aangeven van Budgetcam dan wel op het moment van de verlenging dan wel direct bij het inleveren te worden betaald en/of verrekenend met de borgsom. Budgetcam kan bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid van een zakelijke Klant ook tijdens de looptijd van een overeenkomst tot dienstverlening of verhuur van Apparatuur voortuitbetaling van nog te factureren of reeds gefactureerde werkzaamheden of verhuurperiodes of zekerheidstelling daarvoor verlangen.

5.7 Bij overschrijding van een betalingstermijn is -zonder dat enige ingebrekestelling is vereist- de Klant de wettelijke rente (bij zakelijke Klanten is dit de handelsrente ex. art. 6:1911 a BW, bij consumenten de wettelijke rente ex art. 6:119 BW), vermeerderd met 1% verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele genomen, gedurende welke de betalingstermijn is overschreden en/of de Klant met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. De betalingstermijn is een fatale termijn.

5.8 De Klant kan eventuele vorderingen op Budgetcam niet verrekenen met nog aan Budgetcam te betalen bedragen.

Artikel 6 Leveringstermijnen en (deel)leveringen

6.1 Alle door Budgetcam mondeling en/of schriftelijk aangegeven leveringstermijnen zijn slechts streeftijden. De levering kan voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Deze leveringstermijnen zijn uitdrukkelijk niet te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Alle overeengekomen (deel-) leveringstermijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Budgetcam zijn verstrekt en alle overeengekomen betalingen welke bij aanvang van de opdracht of de verhuurperiode dienen te geschieden, door Budgetcam zijn ontvangen.

6.3 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn(en) geeft de Klant, behoudens opzet of grove schuld van Budgetcam, niet het recht de overeenkomst te annuleren. De Klant zal Budgetcam in de gelegenheid stellen alsnog binnen een redelijke termijn te leveren. Alleen als ook de aldus schriftelijk vast te leggen naleveringstermijn door Budgetcam, wordt overschreden, heeft de Klant het recht over te gaan tot annulering. De Klant zal alsdan bij wijze van schadevergoeding bij annulering maximaal het eventueel door hem vooruitbetaalde gedeelte van de verschuldigde prijs kunnen terugvorderen, maar komt geen vergoeding van schade toe.

Artikel 7 Verzending, aflevering en controle van Apparatuur

7.1 Apparatuur wordt geacht geleverd, ter beschikking gesteld, verhuurd te zijn, zodra de Klant (of zijn vervoerder) de Apparatuur afhaalt of Budgetcam de overeengekomen Apparatuur aan de vervoerder over heeft gedragen.

7.2 Verzending van Apparatuur door Budgetcam geschiedt, ook bij franco levering, te allen tijde voor risico van de Klant.

7.3 De Klant is verplicht tot afname van de Apparatuur waarvoor hij met Budgetcam een huurovereenkomst is aangegaan op de daartoe overeengekomen locatie. Het niet in ontvangst nemen van Apparatuur, doet niet af aan de betalingsverplichting van de Klant en geldt als een annulering binnen 24 uur voor de start van de huurperiode zoals bedoeld in artikel 11, waarbij het Budgetcam vrij staat de transportkosten afzonderlijk naast de huurprijs in rekening te brengen.

7.4 De Klant zal de Apparatuur van Budgetcam bij ontvangst controleren op eventuele zichtbare gebreken. Deze dient te klant ommegaand te melden bij Budgetcam. Eventuele overige gebreke dient de Klant eveneens zo spoedig mogelijk te melden bij Budgetcam. Als de Klant Apparatuur in gebruik neemt zonder eventuele zichtbare gebreken te melden, komt tussen partijen vast te staan dat er geen noemenswaardige zichtbare gebreken zijn.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien Budgetcam door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is Budgetcam gerechtigd deze, voor zover nog niet uitgevoerd, naar haar keuze te ontbinden, beëindigen of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat Budgetcam op enige wijze aansprakelijk voor eventueel daardoor ontstane schade is jegens de Klant. De Klant is aan Budgetcam in ieder geval een vergoeding (naar rato) voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd.

8.2 Wanneer het opgeschorte deel later is uitgevoerd, is de Klant Budgetcam het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Wanneer de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, zodanig dat latere uitvoering zinloos is, is Budgetcam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

8.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan, iedere van de wil van Budgetcam onafhankelijke omstandigheid, waardoor het voor Budgetcam redelijkerwijs niet mogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Tot zulke omstandigheden behoren in ieder geval onder andere oorlog, gewapende conflicten, opstand, atoomkernreacties, natuurrampen, bovenmatig ziekteverzuim, relletjes, brand, stakingen en uitsluitingen zowel binnen als buiten het bedrijf van Budgetcam, diefstal van aan Budgetcam behorende zaken, vertraagde toelevering van de door Budgetcam al dan niet bij derden bestelde Apparatuur, transportmoeilijkheden, storingen in het energienet aan apparatuur en Apparatuur, epidemieën en maatregelen ter bestrijding of beperking daarvan. Ook omstandigheden veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van Budgetcam of door Budgetcam ingehuurd of aangewezen personeel, kunnen tenzij deze zijn ontstaan door opzet of grove schuld van Budgetcam, kwalificeren als van de wil van Budgetcam onafhankelijke omstandigheid, waardoor het voor Budgetcam redelijkerwijs niet mogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 9 Schade en aansprakelijkheid Klant

9.1 De Klant is aansprakelijk voor verlies of diefstal van de Apparatuur tijdens de huurperiode en alle eventuele schade aan de Apparatuur van Budgetcam die tijdens de huurperiode optreedt. Bij verlies, diefstal of beschadiging, vergoedt de Klant naar keuze van Budgetcam de reparatiekosten of kosten van vervanging van de betreffende Apparatuur door nieuwe Apparatuur en eventuele in redelijkheid te maken overige kosten. Op de Klant rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te nemen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

9.2 De Klant vrijwaart Budgetcam voor alle aanspraken van derden die door het gebruik van de Apparatuur tijdens de huurperiode ontstaan voor zover die aanspraken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de handleiding, de redelijke instructies van Budgetcam, gebruik voor een ander doel of op een andere manier dan Budgetcam in redelijkheid mocht verwachten of gebruik in combinatie met eigen apparatuur of apparatuur van derden.

9.3 Budgetcam biedt de Klant in de regel de mogelijkheid het risico schade aan Apparatuur te moeten vergoeden te beperken door ‘beperkte aansprakelijkheid’ overeen te komen. Als de Klant de vergoeding hiervoor heeft voldaan, is (behoudens opzet of grove schuld van de Klant en behoudens waterschade) diens financiële aansprakelijkheid voor schade aan gehuurde Apparatuur die in Europa optreedt beperkt tot 20% van het schadebedrag met een eigen risico van €150 exclusief BTW. De Klant blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel verlies of diefstal van Apparatuur en waterschade aan Apparatuur.

9.4 De Klant staat ervoor in dat de medewerkers van Budgetcam, als zij hun werkzaamheden op een door de Klant aan te wijzen locatie verrichten, daar veilige werkomstandigheden treffen. Bij gebreke daarvan, is de Klant (naast zijn wettelijke aansprakelijkheid) voor ieder letsel of overlijden van de medewerker Budgetcam tijdens de geboekte periode aansprakelijk.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid Budgetcam

10.1 Budgetcam garandeert dat haar Apparatuur voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs mogen worden gesteld. Als dat niet het geval blijkt, zal Budgetcam haar Apparatuur deze binnen redelijke termijn na retournering ervan met opgave van de klacht, naar haar keuze, (i) vervangen of (ii) kosteloos herstellen of (iii) overgaan tot restitutie van de huurprijs/borg en ontbinding van de betreffende overeenkomst. Iedere andere aansprakelijkheid van Budgetcam bij gebreken in Apparatuur is (behoudens in geval van opzet, grove schuld of letselschade) uitdrukkelijk uitgesloten. Budgetcam is niet aansprakelijk voor verlies van data als de Klant het geheugenkaartje niet verwijdert uit de Apparatuur voor het retourneren daarvan. De garantie is uitdrukkelijk niet van toepassing als de Klant de Apparatuur in combinatie met apparatuur van derden of eigen apparatuur gebruikt of toepast.

10.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Budgetcam of haar management of in geval van letselschade, is alle eventuele aansprakelijkheid van Budgetcam die ontstaat door haar verrichte diensten of uit welke andere hoofde dan ook ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Budgetcam in voorkomend geval uitkeert. Mocht de verzekeringspolis van Budgetcam om welke reden dan ook geen dekking bieden of niet uitkeren, dan is (behoudens opzet of grove schuld van Budgetcam en/of in geval van letselschade) alle mogelijke aansprakelijkheid van Budgetcam beperkt tot maximaal EUR 5.000,--. Budgetcam is nooit aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade.

10.3 Budgetcam zal haar diensten en werkzaamheden als redelijk handelend opdrachtnemer verrichten, maar staat niet in voor het door de Klant beoogde resultaat en is (behoudens opzet of grove schuld van Budgetcam of haar management) niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in haar advies of werkzaamheden. Ook als Budgetcam een Klant vrijblijvend advies geeft, maakt dit Budgetcam niet medeverantwoordelijk voor het door de Klant beoogde resultaat en is zij (behoudens opzet of grove schuld van Budgetcam of haar management) niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in haar advies.

Artikel 11 Reservering en annulering

11.1 Als de Klant Apparatuur reserveert, kan de Klant een huurovereenkomst met Budgetcam tot 24 uur voor de start van de gereserveerde huurperiode kosteloos annuleren. Als de Klant annuleert binnen 24 uur voor de start van de huurperiode dan brengt Budgetcam 75% van het dagtarief van de betreffende bestelling als annuleringskosten in rekening.

11.2 Bij annulering van een overeenkomst tot dienstverlening door de zakelijke Klant minder dan 21 dagen voor de aanvang van de geplande werkzaamheden, zal de Klant 75% van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden en bijbehorende kosten geheel voldoen. Annuleert de Klant een overeenkomst met betrekking tot dienstverlening meer dan een maand voor de geplande aanvang van de dienstverlening, dan is de Klant een vergoeding van 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Ten aanzien van de faciliteiten meercamera, postproductie en ENG/verhuur geldt echter de afwijkende regeling die in art 11.3 is opgenomen.

11.3 Ten aanzien van de faciliteit meercamera geldt dat indien annulering plaatsvindt minder dan 21 dagen vóór het begin van uitvoering van diensten of levering van Apparatuur de Klant een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding.
Ten aanzien van de faciliteit postproductie geldt dat indien annulering plaatsvindt minder dan 5 dagen vóór het begin van uitvoering van diensten of levering van Apparatuur de Klant een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding.
Ten aanzien van de faciliteit ENG/verhuur geldt dat indien annulering plaatsvindt minder dan 18 uur vóór het begin van uitvoering van diensten of levering van Apparatuur de Klant een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding.

11.4 Budgetcam behoudt zich het recht voor, overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen bij zodanige omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Budgetcam kan worden verlangd. Hiervan is in elk geval sprake als zich een van de volgende omstandigheden voordoet: (i) de Klant failleert, diens faillissement of surseance dreigt te worden uitgesproken, of de WSNP raakt van toepassing op de Klant, (ii) Budgetcam heeft redelijke grond om te verwachten dat de Klant enig aan Budgetcam verschuldigd of verschuldigd te worden bedrag niet kan of zal betalen, (iii) uitvoering van de overeenkomst zou reputatieschade of strafrechtelijke risico’s/overtredingen met zich brengen. De Klant is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

11.5 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst de Klant dusdanige veranderingen in de overeenkomst aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel van Budgetcam onuitvoerbaar wordt en/of niet geschikt is/wordt voor het met de Klant overeengekomen doel, is Budgetcam zonder enige schadevergoeding hoe dan ook gerechtigd de overeenkomst in elk stadium voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging laat onverlet de verplichting van de Klant om alle tot aan de voortijdige beëindiging gemaakte kosten, alsmede de schade veroorzaakt door de voortijdige beëindiging, aan Budgetcam te voldoen.

Artikel 12 Tekortkomingen Klant

12.1 Wanneer de Klant enige verplichting (met name de betalingsverplichting) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan Budgetcam haar verplichtingen op ieder moment, zonder nadere waarschuwing naar haar keuze opschorten, beëindigen of ontbinden. Budgetcam is dan gerechtigd haar Apparatuur direct terug te nemen en de eventuele kosten voor de terugname bij de Klant in rekening te brengen. De Klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Als Budgetcam een overeenkomst beëindigt, ontbindt of haar verplichtingen opschort zoals bedoeld in dit artikel, laat dit het recht van Budgetcam op schadevergoeding en/of nakoming onverlet.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle Apparatuur en andere producten van Budgetcam die zij niet verhuurt maar (bij uitzondering) verkoopt, wordt onder (verlengd) eigendomsvoorbehoud geleverd. De eigendom van een door Budgetcam aan de Klant te verkopen product gaat pas over op de Klant nadat die aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Budgetcam heeft voldaan. Tot dat moment zal de Klant alle producten en Apparatuur van Budgetcam niet voorzien van labels, bestickering, logo’s of verpakkingen die twijfel over het feit dat het producten van Budgetcam betreft kunnen oproepen.

Artikel 14 Rechten van intellectuele eigendom

14.1 De Klant zal de merkrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van Budgetcam respecteren. Als Budgetcam diensten ten behoeve van de Klant heeft verricht die voor auteurs- en andere rechten vatbaar zijn, komen de betreffende rechten aan Budgetcam toe tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor eventuele bijdragen van haar personeelsleden en/of freelancers.

14.2 De Klant verkrijgt de rechten op de beelden die hij maakt met de Apparatuur van Budgetcam, maar Budgetcam is nooit gehouden gegevens en beelden van de Klant op geheugenkaarten van Budgetcam over te zetten op eigen geheugenkaarten of voor een back-up te zorgen. Na het inleveren van Apparatuur formatteert Budgetcam haar geheugenkaarten en gaan niet elders opgeslagen beelden dus in beginsel verloren. Budgetcam is hier in geen geval voor aansprakelijk en ook anderszins niet gehouden de rechten van de Klant op diens beelden of beelden van de Klant te bewaken en/of te bewaren.

Artikel 15 Persoonsgegevens

15.1 Budgetcam verwerkt eventuele persoonsgegevens van de Klant in lijn met de privacy policy die ook op haar website staat (www.budgetcam.nl/nl/privacy-policy). Mocht haar dienstverlening ten aanzien van zakelijke klanten op enig moment het aangaan van een verwerkersovereenkomst noodzakelijk maken, dan zullen de Klant en Budgetcam zo spoedig mogelijk alle stappen nemen om tot een verwerkersovereenkomst op redelijke voorwaarden te komen.

Artikel 16 Geschillen

16.1 Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Klant en Budgetcam ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Klant heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de Apparatuur en/of waar de diensten werden verricht.

16.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten met Budgetcam, zullen bij B2B overeenkomsten in eerste aanleg aan de Rechtbank Amsterdam worden voorgelegd. Bij eventuele geschillen met Klanten die als consument kwalificeren is de rechtbank in het arrondissement van de Klant bevoegd.

Onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes, events en de laatste aanbiedingen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis niks!